Vedtekter

Vedtekter

 

FOR VELFORENINGEN HØYBLOKK II, DUESVEI 40

 

§ 1. Formål.

Velforeningens formål er å forvalte og bestyre eiendommen Duesvei 40 i samsvar med disse vedtekter og de bestemmelser som er fastsatt i skjøtene/kjøpekontraktene på de enkelte selveierleiligheter.

 

§ 2. Medlemmer

Velforeningens medlemmer består av hjemmel-innehaveme til de enkelte selveierleiligheter i Høyblokk II, Duesvei 40.

§ 3. Styret

Velforeningens styre består av en formann og fire andre medlemmer.

Styret kan bare velges blant medlemmene. Formannen velges ved særskilt valg.

Styret velges av årsmøtet. Funksjonstiden er to år.

 

Årsmøtet velger to varamenn for styremedlemmene. Funksjonstiden er to år.

Styremøter holdes så ofte som ledelsen og kontrollen av velforeningens anliggender tilsier det. Styremøter ledes av formannen. Er han ikke til stede, velger styret en møteleder.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen er til stede. Det treffer sine beslutninger med alminnelig flertall blant de møtende. Ved stemme- likhet gjør møtelederens stemme utslaget.

Firma tegnes av minst tre styremedlemmer samlet.

Styret kan gi prokura.

 

Styret ansetter vaktmester, gir instruks for ham og fastsetter hans lønn.

 

Styret fastsetter forretningsførers lønn og gir instruks for ham.

 

Styret representerer velforeningen utad og leder dens virksomhet i samsvar

med de forskrifter som årsmøtet eller andre organer har gitt i medhold av lov eller vedtekter.

Eventuell godtgjørelse til styremedlemmene fastsettes av årsmøtet.

 

 

Årsmøtet

Den øverste myndighet i velforeningen utøves av årsmøtet.

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen seks måneder etter regnskapsårets utgang.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst ti av velforeningens medlemmer skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst åtte dagers varsel. Innkalling skjer ved oppslag.

Saker som et medlem ønsker behandlet, skal nevnes i innkallingen når det fremsettes krav om det senest tre uker før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke treffe beslutning om andre saker enn dem som er bestemt angitt i innkallingen. Uten hinder av denne bestemmelse kan dog årsmøtet:

I behandle styrets årsberetning

II behandle årsoppgjør

III foreta valg av tillitsmenn som skal velges av årsmøtet.

 

Årsmøtet ledes av styrets formann. I hans fravær velger årsmøtet en møteleder.

Med unntak av vedtektsendringer treffes alle beslutninger med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.